Skip to main content

PRIVACY REGLEMENT

Praktijk voor Bekkenfysiotherapie, Tessy van Leeuwen- Hermans hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. De algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). In dit privacy regelement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij om gaan met uw persoonsgegevens. Tevens willen we u informeren over uw rechten en onze plichten.

Verwerking persoonsgegevens

Wij verwerken de volgende gegevens: 

 • Naam, geboortedatum, titels
 • Geboortedatum
 • Geslacht 
 • Burgerlijke staat 
 • Adres 
 • Emailadres, telefoonnummer 
 • Huisarts 
 • BSN en ID of paspoortnummer
 • Verzekeringsgegevens
 • Gezondheidsgegevens

Hoe verkrijgen we deze gegevens

Tijdens het eerste consult worden alle gegevens genoteerd. Indien u komt met een verwijzing van uw (huis)arts kunnen we deze gebruiken voor het overnemen van de gegevens.

Waarom hebben wij deze gegevens nodig: 

 • Vanwege de wettelijke verplichting (in het kader van de WGBO) om een dossier aan te leggen met uw persoonsgegevens;
 • Vanwege de wettelijke verplichting (in het kader van de Wbsn-z) om uw identiteit te controleren en te registreren;
 • Om contact met u op te nemen indien nodig;
 • Voor de financiële afhandeling met uw zorgverzekeraar; 
 • Om contact op te kunnen nemen met uw (huis)arts en/of verwijzer indien u hiervoor toestemming geeft

Aan wie verstrekken wij deze gegevens: 

Verwerking van de persoonsgegevens is enkel voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Wij geven de persoonsgegevens nooit aan andere partijen waarmee we geen verwerkers overeenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken we de noodzakelijke afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (jonger dan 16 jaar) indien daar toestemming voor is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijk vertegenwoordiger. Personen jonger dan 16 jaar dienen tijdens het eerste consult altijd begeleid te worden door een ouder, verzorger of wettelijk vertegenwoordiger.  

Binnen de EU

Wij verstrekken geen gegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU. 

Uw rechten als betrokkenen

U heeft het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden. Ten allen tijden heeft u recht op inzage en afschrift van die gegevens. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan een andere partij. Daarnaast heeft u recht op rectificatie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn. U heeft het recht om in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten. 

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede zorgverlening. Voor medische gegevens is deze termijn 15 jaar, tenzij langer bewaren noodzakelijk is. De behandelaar kan dit beoordelen afhankelijk van de gezondheid van u of uw kinderen. 

Beveiliging

Wij nemen de beveiliging van uw gegevens uiterst serieus en nemen daarvoor de volgende technische en organisatorische maatregelen. Alle personen die namens Praktijk voor Bekkenfysiotherapie, Tessy van Leeuwen- Hermans kennis kunnen nemen van uw gegevens hebben geheimhoudingsplicht. Op onze systemen maken we gebruik van gebruikersnaam en wachtwoord. We maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten. Daarnaast pseudonimiseren en zorgen we voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is. Al deze maatregelen worden met regelmaat getest en geëvalueerd.  

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden we dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in de dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.